header
Uw tandartsverzekering speelt een belangrijke rol als het gaat om de vraag voor welke behandeling u kiest. Wij adviseren u om met de offerte die uw tandarts maakt na te gaan wat uw verzekering vergoedt.

Goed om te weten

  • Voor patiënten met pijnklachten proberen we altijd zo snel mogelijk een plaats in de agenda van een van onze tandartsen te maken. Een pijnklacht moet altijd tussen de andere afspraken van andere patiënten door ingepland worden. In beginsel zal daarom in het geval van een pijnklacht alléén een noodbehandeling gedaan worden. Tijdens dit bezoek wordt dan een afspraak gemaakt voor het afmaken van de behandeling. Mensen die tenminste éénmaal per jaar op controle komen hebben altijd voorrang bij het maken van een pijnklacht afspraak.
  • Wij de facturering van onze diensten uitbesteed aan Famed.
  • De zorgverzekeraars in Nederland hebben met de komst van het nieuwe tariefsysteem per 1 januari 2012 hun polisvoorwaarden voor hun cliënten aanmerkelijk verslechterd waardoor de vergoeding meestal onder kostprijs van de tandarts liggen. Tandzorg heeft er daarom sinds 1 januari 2012 voor gekozen om geen contracten met verzekeraars te sluiten. De enige uitzondering hierop is Menzis die wel een goed product aan haar verzekerden aanbieden.
  • Indien u verhinderd bent voor uw afspraak dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur vooraf te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, kan volgens de wettelijke regels voor de tandheelkunde de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling of € 2,00 per minuut. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.
  • Er kan vooraf een toetsing van de kredietwaardigheid plaatsvinden. Indien deze toets daar aanleiding toe geeft zal de cliënt gevraagd worden contant af te rekenen.
  • Het is in de medische zorg niet gebruikelijk dat er garantie gegeven wordt op behandelingen. Een tandarts werkt met een inspanningsverplichting en niet met een resultaatsverplichting. Toch zijn we als Tandzorg van mening dat dit voor bepaalde behandelingen kan en zelfs moet. Op de volgende behandelingen geven we 3 maanden garantie op materiaal en honorarium:1 vlaks vulling-V11, 2 vlaks vulling-V12 en 3 vlaks vulling-V13. Op kronen en enkelvoudige bruggen geven we 24 maanden garantie op het materiaal tenzij de schade veroorzaakt is als gevolg van trauma. Uitdrukkelijk uitgesloten van garantie zijn meervlaksvullingen-V14 en vullingen na een wortelkanaalbehandeling. Voor deze situatie indiceren wij conform de richtlijnen nadrukkelijk een kroon en kunnen derhalve geen garantie bieden.
  • De algemene voorwaarden van de Tandzorg zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Holland onder nummer 50148885.